Privacy verklaring

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Afhankelijk van de diensten functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@transmissie-eindhoven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Transmissie-Eindhoven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw vraag
  • Het inschrijven als lid
  • U te kunnen bellen of e-mailen om in ontact te komen met een van onze bestuursleden

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Deze verwijderen we na 7 jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Transmissie-Eindhoven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Transmissie Eindhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft deze partijen: webhosting (WordPress), Webdesign (Transmissie Eindhoven, de heren van vonder ), boekhouding. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

Webhosting

WordPress

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van WordPress. WordPress verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@transmissie-eindhoven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Transmissie Eindhoven zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Transmissie Eindhoven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso…

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Transmissie Eindhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@transmissie-eindhoven.nl